نمونه صحیح اسکن کارت ملی

نمونه صحیح اسکن شناسنامه

نمونه  اسکن غیر قابل قبول

برگشت به بالا